GRÖNA BRIGADENS STADGAR

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Gröna Brigaden är en fristående och oberoende supporterförening till Tingsryds AIF. Gröna Brigadens ändamål är att aktivt stödja samt främja intresset för föreningen Tingsryds AIF i enlighet med våra föreningsmedlemmars åsikter. Gröna Brigaden verkar för en öppen och levande läktarkultur samt ett aktivt supporterskap. Föreningens arbete ska ske i en föreningsdemokratisk anda – oberoende av politisk ideologi och religiös åskådning – där vi som förening tar avstånd från våld, spelförstörelse, förtryck och rasism.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1/6 t.o.m den 31/5.

6 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra efterföljande årsmöten med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar tillfalla Tingsryd AIF:s juniorverksamhet. Dokument och övriga handlingar skall arkiveras i Tingsryd AIF:s kansli.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter samt verka för föreningens ändamål. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Ett hedersmedlemskap är permanent och oåterkalleligt, och den valde hedersmedlemmen behöver ej erlägga medlemsavgift.

10 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen – medelst ordinarie postgång eller via internetbaserade kommunikationskanaler – anmäla detta till styrelsen och anses ha lämnat föreningen när personen erhåller bekräftelse på att ärendet har behandlats utav styrelsen.

Medlem som inte betalar medlemsavgift vid nytt verksamhetsår anses begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

11 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom sju dagar från dagen – medelst ordinarie postgång eller internetbaserade kommunikationskanaler – för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

12 § Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Medlem:

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• har rätt till att utnyttja särskilda medlemsförmåner

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

• skall betala medlemsavgift under verksamhetsåret för att införas i medlemsregistret och därav räknas som medlem

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

13 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna via föreningens internetbaserade kommunikationskanaler. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var på internet dessa handlingar finns tillgängliga.

14 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Förslaget räknas som upprättat när det har kommunicerats skriftligen – medelst ordinarie postgång eller internetbaserade kommunikationskanaler – alternativt muntligen till en styrelsemedlem som nedtecknar förslaget med efterföljande bekräftelse – efter uppläsning av det nedtecknade – från förslagsställaren. Alla förslag som följt den angivna proceduren samt inkommit två veckor innan årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda via internet en vecka innan årsmötet och sedan behandlas av årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över inkomna förslag, samt presentera yttrandena i samband med offentliggörandet av motionerna en vecka innan årsmötet.

15 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgifter under mötesåret har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

16 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

17 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Beslut bekräftas med klubbslag.

18 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen, som på ett förtjänstfullt sätt kan tänkas verka för ändamålen angivna i 1 §.

19 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) en revisor för en tid av ett år.

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

13. Övriga frågor. Allmänna frågor om det gångna verksamhetsåret eller om sådant som är relaterat till föreningens verksamhet. Dock får inga ärenden väckas under denna punkt, utan ärendeförslag måste inkomma innan årsmötet i enlighet med 14 §.

20 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 50% av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista kommuniceras via föreningens internetbaserade kommunikationskanaler. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 15 § och 16 §.

VALBEREDNINGEN

21 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

22 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

23 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

24 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• att bistå medlemmarna med information och låta arbetet präglas av en demokratisk anda och transparens,

• uppmuntra medlemmarna till ett aktivt engagemang i föreningens arbete, samt försöka utöka föreningens medlemsbas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 22 §, och

• förbereda årsmöte.

Nedan följer en arbets- samt ansvars- beskrivning över respektive styrelsepost:

 • Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Ordföranden ska se till att fattade beslut har verkställts samt årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
 • Vice ordföranden skall ersätta ordföranden om denne har förhinder. I övrigt skall vice ordföranden bistå ordföranden med stöd och i övrigt komplettera denne med det övergripande dagliga verksamhetsarbetet samt bistå övriga ledamöter i deras arbete om så erfordras.
 • Sekreteraren skall:
  • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
  • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
  • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
  betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumen-
  teras,
  • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående
  handlingar,
 • Kassören skall:
  • föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar
  beslutade avgifter till föreningen,
  • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
  organisationer m.fl,
  • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra
  bok över föreningens räkenskaper, utgifter som överstiger 1000 SKR skall av kassören redovisas explicit under årsmötet
  • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
  • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
  • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
  • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,
  särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och
  övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
  • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet
  som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga
  tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.
 • · Informationsledamot skall:
  • ansvara för att kommunikation som av styrelsen anses som nödvändig och intressant för föreningens verksamhet skall kommuniceras på ett tillgängligt och effektivt sätt,
  • bedriva aktivt underhåll av föreningens internetbaserade kommunikationskanaler,
  • uppdatera föreningens internetbaserade kommunikationskanaler med aktuella nyheter som berör Gröna Brigadens verksamhet,
  • uppmärksamma medlemmar och omvärld om kommande evenemang som anses beröra föreningens verksamhet.
  • bistå Tingsryds AIF med information som Gröna Brigaden vill förmedla under evenemang anordnade av Tingsryds AIF,
  • ständigt arbeta för att utveckla föreningens kommunikation genom att uppmärksamma nya kommunikationskanaler,
 • · Materialledamot skall:
  • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade
  priser införs. Detta innebär att det skall finnas ett register över antal flaggor och övriga materiella saker som Gröna Brigaden äger,
  • sköta underhållet av flaggor, trummor samt övriga materiella ting som ägs av Gröna Brigaden så att dessa är i brukligt skick, om så inte är fallet skall dessa rensas ut.
  • vara informerad angående material som kan gynna föreningens arbete med att skapa en aktiv läktarkultur.
 • Reseledamot skall:
  • verka för att Gröna Brigaden på ett så ekonomiskt, tillgängligt och komfortabelt möjligt sätt ska kunna stödja Tingsryds AIF under bortamatch,
  • upprätta kontakt med bussbolag och tågbolag,
  • ansvara för resebokningar samt betalning för resorna,
  • i god tid planera resor så att Gröna Brigadens medlemmar ges största möjliga möjlighet att kunna ansluta sig till dessa,
  • aktivt arbeta för att främja resekulturen inom Gröna Brigaden genom att ständigt uppmärksamma alternativ som kan möjliggöra medlemmars närvaro under bortamatcher.

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.